งานประชุมวิชาการระดับชาติ

งานธุรกิจสัมพันธ์และเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4

  • คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
  • สังคมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

  • วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รูปแบบการนำเสนอ

  • ภาคบรรยาย
  • ภาคโปสเตอร์
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
International Cenference

international Indonesia-Malaysia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity “Cultivating Innovation and Creativity Culture” iMIT SIC 2019 The 3 rd International

  • Science, Technology and Engineering
  • Social Science and Humanities
  • Business and Management

Participation forms

  • Poster Presentation
Click to enter the website