เข้าสู่ระบบ (Login)

 กำหนดเวลาส่งผลงาน
เปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Paper) 15 ธ.ค. –
18 ก.พ. 61
การประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย 20 มี.ค. 61
ยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน 20 มี.ค. 61 -
20 เม.ย. 61
หมดเขตการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยไม่นำเสนอผลงาน
15 พ.ค. 61
 ติดต่อสอบถาม
ดร.ปรุฬ มะยะเฉี่ยว
หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา
Email: research_pnu@hotmail.com
Tel: 0887884486

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!!

นักวิจัยที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทุกท่าน กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานในระบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้โดยการ log in เข้าเว็บไซต์ หากในที่กรณีไม่สามารถยืนยันการชำระเงินในระบบได้ กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 088-7884486 หรือ อีเมล์สอบถามที่ research_pnu@hotmail.com

สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

สำหรับกำหนดการประชุมและช่วงเวลานำเสนอผลงานท่านสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

นักวิจัยที่ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

 • กรณี ส่งบทความมาทางเมล์ แต่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอและไม่มีการดำเนินการใดๆในระบบลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
 • กรณี ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ส่งบทความ ฉบับแก้ไข ทั้งบทคัดย่อ และเรื่องเต็ม หรือส่งมาเฉพาะบทคัดย่อ มาทางเมล์ และไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ
 • กรณี ส่งบทความมาทางเมล์และลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่จ่ายค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ

ผู้จัดงานฯ ขออนุญาตถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หากพ้นตามเวลาที่กำหนดดังกล่าว

กรุณาตรวจสอบสถานะของท่านในระบบลงทะเบียน หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 088-7884486 หรือ อีเมล์สอบถามที่ research_pnu@hotmail.com โดยด่วน

*กรุณาตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดตามที่การประชุมกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและ รูปแบบให้ถูกต้องก่อนจัดส่งเพราะ ฝ่ายจัดการประชุมฯ จะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

ผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ

ความเป็นมาของการประชุม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ที่มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต่อไป ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “หน่วยงานทั้งสาม” โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการประชุม
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกวิจัย การวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของหน่วยงานทั้งสามสู่การพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้
 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสาม ในการแสดงศักยภาพทางการวิจัยที่มุ่งเน้น การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
 3. เพื่อให้หน่วยงานทั้งสามได้ร่วมกันผลักดันกลไกการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรม และนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้อย่างแท้จริงร่วมกัน
สาขางานวิจัยภาคโปสเตอร์และบรรยาย
 1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. ด้านการเกษตร
 4. ด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. ด้านศึกษาศาสตร์
 6. ด้านศาสนศึกษา

ผู้สนับสนุน