เข้าสู่ระบบ (Login)

 กำหนดเวลาส่งผลงาน
เปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Paper) 15 ธ.ค. –
18 ก.พ. 61
การประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย 20 มี.ค. 61
ยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน 20 มี.ค. 61 -
20 เม.ย. 61
หมดเขตการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยไม่นำเสนอผลงาน
15 พ.ค. 61
 ติดต่อสอบถาม
ดร.ปรุฬ มะยะเฉี่ยว
หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา
Email: research_pnu@hotmail.com
Tel: 0887884486

บูธนิทรรศการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มุมมองสูงจากภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ

มุมมองสูงจากภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ

มุมมองสูงจากภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ

บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

จุดลงทะเบียน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

หน้าเวที ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

มุมมองจากหน้าเวที ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

มุมมองเมื่อหันหน้าฝั่งเวที ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

มุมมองเมื่อหันหน้าฝั่งเวที ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่จัดบูธนิทรรศการ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่จัดบูธนิทรรศการ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่จัดบูธนิทรรศการ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

มุมมองจากหลังบูธนิทรรศการ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

บริเวณภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฝั่งขวาเมื่อหันหน้าฝั่งเวที