เข้าสู่ระบบ (Login)

 กำหนดเวลาส่งผลงาน
(ขยายเวลาครั้งที่1)
เปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Paper) 14 ธ.ค. 61–
31 มี.ค. 62
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 14 ธ.ค. 61–
10 เม.ย. 62
แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่บทความฉบับสมบูรณ์ 14 ธ.ค. 61–
15 เม.ย. 62
แจ้งผลการพิจารณา 20 เม.ย. 62
ยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน 20 เม.ย. 62-
19 พ.ค. 62
หมดเขตการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยไม่นำเสนอผลงาน
19 พ.ค. 62
 ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ วสันต์ พลาศัย
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
Email: research_pnu@hotmail.com
Tel: 0887884486

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
 • กลุ่ม ผลงานวิจัยงานธุรกิจสัมพันธ์และเศรษฐศาสตร์ และ ผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม กรุณาเลือกเมนูภาษาไทย (ขวามือ)
 • กลุ่ม iMIT SIC กรุณาเลือกเมนูภาษาอังกฤษ (ขวามือ)
 • iMIT SIC Group Please choose english menu (on the right)
 • ตรวจสอบผลการพิจารณาบทความได้โดยการเข้าสู่ระบบ (Login) ที่เว็บไซต์ (ซ้ายมือ)
ประกาศ!!!

นักวิจัยที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วทุกท่าน กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน พร้อมแนบหลักฐานในระบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ และท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้โดยการ log in เข้าเว็บไซต์ หากในที่กรณีไม่สามารถยืนยันการชำระเงินในระบบได้ กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 088-7884486 หรือ อีเมล์สอบถามที่ research_pnu@hotmail.com

สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

กรุณาตรวจสอบสถานะของท่านในระบบลงทะเบียน หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 088-7884486 หรือ อีเมล์สอบถามที่ research_pnu@hotmail.com โดยด่วน

*กรุณาตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัดตามที่การประชุมกำหนด และตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและ รูปแบบให้ถูกต้องก่อนจัดส่งเพราะ ฝ่ายจัดการประชุมฯ จะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

สถานะการตอบรับผลงานวิจัยในระบบลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้จัดส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องแล้วเท่านั้น หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณา ติดต่อ ผู้จัดประชุมฯ โดยด่วน

ผู้จัดประชุมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ

ความเป็นมาของการประชุม

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับนานาชาติก่อให้คุณประโยชน์หลายประการ สำหรับนักวิชาการนักวิจัยและผู้เข้าร่วมงานประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าวซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรหรือสถาบันการศึกษานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่น ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 ในการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ของการประชุม
 1. เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับนานาชาติในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการนักวิจัยคณาจารย์นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย
 3. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
 5. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
กลุ่มผลงานสาขางานวิจัย

ผลงานวิจัยงานธุรกิจสัมพันธ์และเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4

  • คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
  • สังคมศาสตร์
  • บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

ผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

  • วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผู้สนับสนุน
iMIT SIC Partners