เข้าสู่ระบบ (Login)

 ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ วสันต์ พลาศัย
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
Email: research_pnu@hotmail.com
Tel: 0887884486

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน

ผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

รูปแบบผู้ลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน

ผู้ติดตาม/ผู้เข้าร่วมงาน

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ 1,000 บาท 500 บาท
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ภายในเครือข่ายความร่วมมือ 500 บาท 300 บาท

ผลงานวิจัยงานธุรกิจสัมพันธ์และเศรษฐศาสตร์

รูปแบบผู้ลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน

ผู้ติดตาม/ผู้เข้าร่วมงาน

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากร นิสิต/นักศึกษา ภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ 2,000 บาท 500 บาท
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ภายในเครือข่ายความร่วมมือ 1,500 บาท 300 บาท

>>Registration Costs iMIT SIC Group<<

การชำระค่าลงทะเบียน


   * ท่านจะสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ ก็ต่อเมื่อบทความผ่านการพิจารณาแล้ว
   * ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ติดตาม ตามจำนวนคนผู้ติดตาม/ค่าลงทะเบียน