เข้าสู่ระบบ (Login)

 กำหนดเวลาส่งผลงาน
เปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Paper) 15 ธ.ค. –
18 ก.พ. 61
การประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย 20 มี.ค. 61
ยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน 20 มี.ค. 61 -
20 เม.ย. 61
หมดเขตการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยไม่นำเสนอผลงาน
15 พ.ค. 61
 ติดต่อสอบถาม
ดร.ปรุฬ มะยะเฉี่ยว
หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา
Email: research_pnu@hotmail.com
Tel: 0887884486

ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

ประเภทผู้เข้าร่วม

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป (อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ) 1,500 บาท
นิสิต/นักศึกษาทั่วไป 1,200 บาท
บุคคลกรภายในเครือข่ายความร่วมมือ 1,000 บาท
นิสิต/นักศึกษา ภายในเครือข่ายความร่วมมือ 500 บาท

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ประเภทผู้เข้าร่วม

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป (อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ) 1,000 บาท
บุคคลกรภายในเครือข่ายความร่วมมือ 500 บาท
นิสิต/นักศึกษาทั่วไป 300 บาท
นิสิต/นักศึกษา ภายในเครือข่ายความร่วมมือ -

การชำระค่าลงทะเบียน


   การชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส
   ชื่อบัญชี เงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่บัญชี 905 - 0 - 69015 - 7
   และท่านจะต้องส่ง สำเนาสลิปการชำระเงินโดยระบุชื่อให้ชัดเจน ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
   1. ทางไลน์ : ID 0887884486
   2. ทาง E-Mail : research_pnu@hotmail.com
   หรือสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
   โทร. 08 8788 4486, 0 7370 9030 ต่อ 1104