เข้าสู่ระบบ (Login)

 กำหนดเวลาส่งผลงาน
เปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Paper) 15 ธ.ค. –
18 ก.พ. 61
การประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย 20 มี.ค. 61
ยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน 20 มี.ค. 61 -
20 เม.ย. 61
หมดเขตการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยไม่นำเสนอผลงาน
15 พ.ค. 61
 ติดต่อสอบถาม
ดร.ปรุฬ มะยะเฉี่ยว
หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา
Email: research_pnu@hotmail.com
Tel: 0887884486

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลส่วนตัว

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
นำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม
    นำเสนอผลงานวิจัยโดยวาจา (Oral Presentation)
    นำเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ใช้สำหรับการ Login เข้าสู่ระบบ

รหัสผ่านต้องมีความยาวตั้งแต่ 8 - 20 ตัวอักษร